ewfwe

Regulamin & Polityka prywatności


Regulamin & Polityka prywatności

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE TutajDodaj.pl 

 

 PODSTAWOWE DEFINICJE ORAZ PRZEDMIOT REGULAMINU

 • Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
 • Serwis tutajdodaj.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą tutajdodaj.pl, prowadzony przez Piotra kaletyńskiego umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej tutajdodaj.pl.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie tutajdodaj.pl.
 • Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).
 • Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą
 • Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu tutajdodaj.pl.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu tutajdodaj.pl, którego właścicielem i administratorem jest Piotr kaletyński :
 • ogólne zasady korzystania z serwisu,
 • rodzaje ogłoszeń dodawanych w Serwisie oraz oferowane usługi
 • zasady założenia konta użytkownika,
 • zasady zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń,
 • zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń,
 • reguły kolejności wyświetlania ogłoszeń,
 • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
 • zasady odstępowania od zawartych umów,
 • zasady odpowiedzialności właściciela.

 

 •  OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Serwis internetowy tutajdodaj.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń Standard przez okres 30,60,90 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu, tj. usługi „Wyróżnij”.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu tutajdodaj.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowanie o podobnych parametrach) oraz łącza zapewniającego dostęp do internetu.
 • Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie tutajdodaj.pl jest darmowe.
 • Właściciel jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.
 • W Serwisie tutajdodaj.pl ogłoszenia mogą mieć postać Ogłoszeń Standardowych (usługa: „Ogłoszenie Standardowe”), utrzymywanych w serwisie przez okres 30,60 lub 90 dni.
 • Zamieszczanie Ogłoszeń Standardowych w serwisie tutajdodaj.pl jest darmowe.
 • Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 • W trakcie składania zamówienia, właściciel udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
 • Użytkownik może edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.
 • Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.
 • Zamieszczenie ogłoszeń nie wymaga utworzenia konta i rejestracji. 
 • Po zawarciu umowy, właściciel przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia, informując Użytkownika o treści zawartej umowy, przysługujących mu uprawnieniach, a także podając inne informacje wymagane przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
 • Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie tutajdodaj.pl zezwala i upoważnia właściciela na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części Ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do właściciela oraz serwisach należących do partnerów właściciela. Udzielenie przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie skutkuje po stronie właściciela obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do właściciela lub serwisach należących do partnerów właściciela Celem publikacji Ogłoszenia w innych serwisach właściciela oraz internetowych serwisach partnerów właściciela jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Lista serwisów partnerów właściciela jest publikowana na stronach Serwisu tutajdodaj.pl. Za usługi publikacji Ogłoszenia w pozostałych serwisach właściciela oraz serwisach należących do partnerów właściciela, właściciel nie pobiera od Użytkownika dodatkowych opłat.
 • Właściciel chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod tym samym adresem.
 • usługa „Ogłoszenie Standard”
 •  ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD (USŁUGA „OGŁOSZENIE STANDARD”) ORAZ AKTYWOWANIA USŁUG: „WYRÓŻNIJ”
 • W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Ogłoszenie Standard”), Użytkownik powinien:
 • wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu tutajdodaj.pl oraz wpisać treść ogłoszenia,
 • w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi,
 • dokonać aktywacji ogłoszenia.
 • Użytkownik zawsze (bez względu na ilość publikowanych ogłoszeń) jest proszony o podanie adresu e-mail.
 • Usługa „Ogłoszenie Standard” jest bezpłatna.
 • Umowa o świadczenia usługi Ogłoszenie Standard zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi wynoszący 30,60, lub 90 dni, co oznacza że od chwili zawarcia umowy ogłoszenie jest publikowane przez okres 30,60 lub 90 dni.

 

 •  PŁATNOŚCI
 • Użytkownik dokonuje płatności za promocję w serwisie z góry.
 • Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu
 • Przelewy on-line obsługiwane są przez firmę DotPay.pl i PayPal.pl

 

 •  KONTO
 • Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia nie wymaga utworzenia Konta.
 • Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z Ogłoszeniami może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 • Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.
 • Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z właścicielem poprzez zalogowanie się do swojego panelu użytkownika i w sekcji ZAMKNIJ KONTO kliknąć "Kliknij aby usunąć konto" .

.

 •  ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
 • W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, właściciel umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie tutajdodaj.pl na warunkach określonych poniżej.
 • Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie tutajdodaj.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 • Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie tutajdodaj.pl Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie przez właściciela poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu tutajdodaj.pl oraz w innych wydawanych przez właściciela serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z właścicielem Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie tutajdodaj.pl, Użytkownik zezwala także właścicielowi na dokonywanie ich opracowań oraz wykorzystanie na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym.
 • Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie tutajdodaj.pl Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie tutajdodaj.pl.

 

 •  ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
 • Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
 • Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.
 • W celu zwiększania zasięgu ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie tutajdodaj.pl, właściciel może zamieszczać je również w serwisach partnerskich prowadzonych przez kontrahentów.
 • W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w serwisie tutajdodaj.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i regulaminem serwisu tutajdodaj.pl, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.
 • Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:
 • tytuł ogłoszenia: 
 • - powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi, 
 • - nie może zawierać adresów www i numerów telefonów.
 • - nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,
 • opis ogłoszenia: 
 • - może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu, 
 • - nie może zawierać treści reklamowych, 
 • - nie może zawierać samego adresu www, 
 • - powinien być, jak najbardziej szczegółowy, 
 • - powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi, 
 • - musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte, 
 • - ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie właściciel może usunąć ogłoszenie z serwisu, 
 • - ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów nie mogą zawierać frazy "Dowóz psa lub kota do nowego domu", w przeciwnym razie właściciel może usunąć ogłoszenie z serwisu;
 • zdjęcia: 
 • - muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę, 
 • - nie mogą zawierać adresów www, 
 • - z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.
 • Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie tutajdodaj.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia i zablokowania użytkownika oraz dostępu  do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających.
 • Serwis tutajdodaj.pl nie może być wykorzystywany do:
 • dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),
 • dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie,
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych,
 • zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,
 • zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę: 
 • - wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, 
 • - prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 
 • - wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt); psy i koty pochodzące z miejsc innych niż miejsca ich chowu lub hodowli mogą by jedynie oddawane za darmo i zamieszczane w kategorii „Oddam za darmo”, 
 • - rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (przy czym zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów), 
 • - nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, 
 • - nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 • Dane kontaktowe użytkowników serwisu tutajdodaj.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, właściciel udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 •  REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ
 • Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności pierwsze będą zawsze promowane po nich zwykłe ( STANDARD ) 

 

 •  ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
 • Użytkownik serwisu tutajdodaj.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail, przypisany do Konta, tytuł Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta adres e-mail noreply@tutajdodaj.pl
 • Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez Użytkownika.

 

 •  ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY
 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego (link).
 • Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Piotr kaletyński ul. Pułaskiego 18 68-200 Żary lub na adres e-mailowy: noreply@tutajdodaj.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, właściciel niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 

 

 •  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 13.10.2017 Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym do umów zawartych przed zmianą stosuje się przepisy dotychczasowe.
 • O zmianie Regulaminu właściciel poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji- e-mailem przesłanym na adres noreply@tutajdodaj.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.
 • Regulamin dostępny jest w Serwisie tutajdodaj.pl. Na żądanie Użytkownika, Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 •  

 • Ochrona prywatności
 •  

 • Prywatność
 • Jednym z głównych celów właściciela jest dostosowanie informacji i usług dostępnych na stronach serwisu tutajdodaj.pl do Twoich indywidualnych potrzeb informacyjnych. Z tego względu gromadzimy pewne dane o naszych użytkownikach. Na ich podstawie możemy zwiększać satysfakcję odbiorców prezentowanych przez nas informacji i efektywniej rozwijać nasze serwisy.
 • Dane o użytkownikach uzyskiwane są w czasie rejestracji oraz za pomocą tzw. cookies. W każdej jednak sytuacji właściciel stara się chronić wszelkie informacje podawane przez użytkowników serwisu tutajdodaj.pl, nie upowszechnia ich oraz nie przekazuje stronom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 roku.
 • Rejestracja
 • W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat.  Wymagamy podania imienia, adresu e-mail, Pamiętaj! Imię będzie widoczne w szczegółach zamieszczonego przez Ciebie ogłoszenia, stanowią kontakt do Ciebie. Natomiast adres e-mail nie będzie widoczny.
 • Adres e-mail jest nam potrzebny do wysłania potwierdzenia rejestracji. Przydaje się również w sytuacji, jeśli zgubisz lub zapomnisz swojego hasła - przesyłamy je ponownie na Twój adres e-mail.
 • Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe, które udostępniamy reklamodawcom i sponsorom. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.
 • Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) przez właściciela tutajdodaj.pl w celu marketingowym i w celu wykorzystania umowy publikacji ogłoszeń.
 • Cookies
 • Cookie jest niewielkim plikiem informacyjnym przekazywanym przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki. Jest zapisywany na dysku Twojego komputera. Wysłane przez nas cookie może być odczytane wyłącznie przez nasz serwer. Dzięki temu nie musimy za każdym razem prosić Cię o wpisanie nazwy użytkownika i określenie swoich preferencji. Unika się w ten sposób wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Cookies są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwera internetowego.
 • Każde cookie jest związane z konkretną przeglądarką stron WWW zainstalowaną na danym komputerze. Nie działa więc, jeśli używa się innego komputera. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z Twojego komputera. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych.
 • Jeśli nie akceptujesz używania cookies, możesz tak skonfigurować przeglądarkę, aby ich nie przyjmowała. Pamiętaj jednak, że w ten sposób oglądane przez Ciebie strony mogą stracić na jakości. Wykorzystywanie cookies jest w tej chwili standardem w Internecie. Spotkasz się z nimi w większości serwisów internetowych.
 • Dostęp do danych
 • Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisów tutajdodaj.pl ma wyłącznie właściciel.
 • Wykorzystanie danych
 • Właściciel może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu tutajdodaj.pl stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa.
 • Partnerzy firmy lub reklamodawcy mogą uzyskiwać ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział ze względu na województwo).
 • Statystyki oglądalności serwisu tutajdodaj.pl
 • Właściciel używa zewnętrznego podmiotu do zbierania i przetwarzania informacji na temat serwisu tutajdodaj.pl włączając użycie cookies. np. analytics.google.com
 • Ochrona danych
 • Chronimy Twoje dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności. Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi. Musisz jednak pamiętać, że w obecnej chwili nie ma sposobu na zagwarantowanie stuprocentowego bezpieczeństwa danych w Internecie. Z tego powodu nie możemy udzielić pełnej gwarancji, że dane nie dostaną się w niepowołane ręce. Staramy się jednak zrobić wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec.
 • Uprawnienia użytkowników
 • Właściciel umożliwia Ci stały dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Możesz je w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.
 • Obowiązki użytkownika
 • Z naszej strony staramy się zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Oczekujemy jednak Twojej pomocy. Pamiętaj, aby przechowywać swoje hasło w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dzielisz swój komputer z innymi osobami (np. w biurze), nie zapominaj o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu tutajdodaj.pl. W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Twoich danych.
 • Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu tutajdodaj.pl przechowywane są przez właściciela. Można się z nami skontaktować pod adresem:
 • Piotr Kaletyński ul. Pułaskiego 18, 68-200 Żary
 • e-mail: noreply@tutajdodaj.pl
     

/usr/home/burmistrz8/domains/tutajdodaj.pl/public_html/97e261f0acef566b96476e311edb3018/SeoPilotClient.php

Darmowe ogłoszenia - Polska | Ogłoszenia aktualne lokalne i bez opłat

Kupuj i sprzedaj wszystko, od samochodów używanych, po telefony komórkowe i komputery, lub jeśli szukasz nieruchomości, miejsca pracy i wiele więcej. Z przyjemnością zapraszamy Państwa na naszą witrynę ogłoszeniową, gdzie możecie dodać darmowe ogłoszenia. To bardzo proste. Jako jedna z niewielu stron pragniemy oferować naszym klientom znakomite rozwiązania, słyniemy z tego, że nasze produkty czyli ogłoszenia są darmowe i posiadamy wielu zadowolonych klientów. U nas możecie zamieszczać bezpłatne ogłoszenia i ta forma nigdy się nie zmieni. Zapraszamy i jednocześnie informujemy, że Ten serwis ogłoszeniowy używa pliki cookies.